Team:Northwestern/10 05

Notebook

Wednesday, October 5th

Tasks:

Jordan

  • Grow up cultures to innoculate Western blot cultures (2 mL)
    • JC8031 w/ pSB1C3-SS-Cas9 (TorA, DsbA, YcdO), Cas9, ClyA-GFP
    • BL21 (DE3) pET28a-SS-Cas9 (TorA, DsbA, YcdO), Cas9
  • Overnight cultures for pSB1C3-gRNA-template & pSB1C3-gRNA-guide (Top10)

Paul

  • Send pSB1C3-gRNA-template & pSB1C3-gRNA-guide for sequencing