Team:ShanghaitechChina/InterLab

igem2016:ShanghaiTech