Team:BIT-China/Team/Gallery

backtop
title
Team:BIT-China——P-SLACKiller
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Team:BIT-China
img33
Team:BIT-China
Team:BIT-China
Pengjin Hu & Kang Ma
Group
Pengjin Hu & Kang Ma
Group
Lianjie Ma & Hui Luo
Group Yan'an
Pengjin Hu & Kang Ma
Group
Group
Group
Group
Hui Luo & Jinpeng Wu
Hui Luo & Qi Liu
Ziying Zhang & Kang Ma
Group
Jianfang Ren & Zhuoxin Wang
In COFCO
In COFCO
In COFCO
In COFCO
Preparing Gifts
Preparing Gifts
Preparing Gifts
Preparing Gifts
Preparing Gifts
In Lab
In Lab
In Lab
In Lab
In Lab
In Lab
In Lab
In Lab
Equipments
Equipments
Equipments
Equipments
Equipments
Equipments
Equipments
Equipments