Team:SJTU-BioX-Shanghai/Parts<groupparts>iGEM016 SJTU-BioX-Shanghai</groupparts>